VEDTÆGTER GALTEN | SKOVBY ESPORT

 1. Navn og hjemsted
   1. Foreningens navn er Galten-Skovby eSport, forkortet GSE.
   2. Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

   

 2. Foreningens formål
   1. Med udgangspunkt i eSport og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmerne i GSE’s evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i udviklingen af eSport i Galten-Skovby.
   2. At samle interesserede indenfor eSport, afholde undervisningsaftener, turneringer og øvrige arrangementer.
   3. At hjælpe til at få en bredere forståelse, for hvad det vil sige at være eSports udøver, med fokus på sundhed, mentalitet og sammenhold.
   4. At undervise i god etik og moral på de online platforme medlemmerne benytter.
   5. At organisere eSports udøverne i Galten-Skovby i et struktureret fællesskab.
   6. At sikre talentudvikling blandt foreningens medlemmer.
   7. At skabe en bredere forståelse af eSport med henblik på en større accept af eSport som legitim sportsgren og interesse.

   

 3. Medlemskreds
   1. Som medlemmer optages enhver fra alderen 9 år og opefter, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Medlemmer under 16 år skal tilmeldes af forældre eller værge.
   2. Indmeldelse og betaling af kontingent kan kun ske på foreningens hjemmeside via online medlemssystem. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
   3. Udmeldelse kan kun ske på foreningens hjemmeside via online medlemssystem. Allerede betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
   4. Medlemskabet bliver automatisk gentegnet og betalt med det anvendte kort.
   5. Ekskludering af et medlem kan ske hvis medlemmet har modarbejdet foreningens vedtægter eller har skadet foreningens omdømme. Ved ekskludering af et medlem skal det ske ved en enig bestyrelse. Hvis det ønskes af medlemmet, kan sagen optages på næstkommende generalforsamling. Hvis medlemmet er i bestyrelsen, kan ekskludering kun foregå på en generalforsamling.

   

 4. Generalforsamlingen
   1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
   2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen udsendes elektronisk til hvert enkelt medlem samt annonceres på foreningens hjemmeside og relevante sociale medier.
   3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer på 16 år og derover eller forælder/værge til et medlem under 16 år. Medlemmet skal senest ugedagen forinden have betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
   4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
    1. Valg af referent
    2. Valg af dirigent
    3. Bestyrelsens beretning om året der er gået
    4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab for det foregående år
    5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens handleplan for det kommende år
    6. Behandling af indkomne forslag
    7. Fastsættelse af kontingent
    8. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget for det kommende år
    9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse
    10. Valg af revisor
    11. Eventuelt
   5. Den til enhver tid siddende bestyrelse betragtes som aktive medlemmer.
   6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.
   7. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
   8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
   9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af minimum tre medlemmer. Ved kampvalg foretages altid skriftlig afstemning og her finder reglen om simpelt flertal ligeledes anvendelse.

   

 5. Ekstraordinær generalforsamling
   1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet, over for formanden. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter modtagelsen af begæring og med samme varsel som til ordinær generalforsamling.

   

 6. Foreningens daglige ledelse
   1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, sammensat af formand, næstformand, kasserer og 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Dog vælges kasserer og næstformand første gang for en 1-årig periode, således at formand, næstformand og kasserer ikke kommer på valg samtidig. Derudover vælges også en revisor for to år ad gangen. Der vælges hvert år op til 2 suppleanter til bestyrelsen, som indtræder for resten af valgperioden i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indenfor valgperioden. Genvalg kan finde sted. For at være valgbar, skal den foreslåede person være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg. Valgbar er alle over 16 år, men formand, kasserer og revisor skal være 18 år.
   2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.
   3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
   4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
   5. Bestyrelsesmøder afholdes minimum hvert kvartal, samt når formanden skønner det nødvendigt eller et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske om det overfor formanden. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. Suppleanter har ret til deltagelse i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.
   6. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

   

 7. Økonomi, regnskab og revision
   1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsen til 31. december 2018.
   2. Regnskabet skal underskrives af den samlede bestyrelse, dog med mulighed for et enkelt bestyrelsesmedlems manglende underskrift. Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
   3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
   4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

   

 8. Tegningsregler og hæftelse
   1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen tilsammen, eller, ved en af disses fravær, af formanden eller kassereren sammen med et bestyrelsesmedlem. I den daglige drift af foreningen i forhold til Skanderborg Kommune, kan den tegnes af formanden alene.
   2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
   3. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.
   4. Bestyrelsens medlemmer hæfter dog personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.

   

 9. Vedtægtsændringer
   1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
   2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

   

 10. Opløsning
  1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
  2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.